ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Dara Bernadett és ITC Wellbeing Ltd Dara Eszter cégigazgató – a továbbiakban: „Megbízott” vagy „Coach” – által a www.innertruthconversations.com weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatások, úgy mint coaching és ehhez tartozó kiegészítő szolgáltatások – a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

A jelen ÁSZF a Megbízóval a 4. pont szerint megkötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződéses ajánlat 4. pont szerinti módon történő elfogadásával a Megbízó elismeri, hogy a külön nem szabályozott rendelkezések tekintetében az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni, melyeknek a Megbízó a szerződéses ajánlat elfogadásával és a Szolgáltatás igénybe vételével aláveti magát. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege megtalálható a Megbízott honlapján (www.innertruthconversations.com).

 1. A Megbízottak:

Név: Dara Bernadett egyéni vállalkozó

Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u 68.

Adószáma: 55602860-1-42

Név: ITC Wellbeing Ltd Dara Eszter cégigazgató

Székhely: Building 3 North London Business Park, Oakleigh Road South, London, Egyesült Királyság, N11 1GN

Cégjegyzék szám: 14523614 

Email cím: info@innertruthconversations.com

 

 1. A Szolgáltatás leírása

A Megbízott támogatja és coaching eszközökkel segíti a magánszemély partner esetén a megbízót, jogi személyeknek minősülő partnerek esetén az általuk kijelölt személyt az általa kitűzött célhoz vezető út megtalálásában, önismeretének mélyítésében. Az igénybe vehető coaching Szolgáltatás kizárólag online formában történik, előzetes egyeztetés alapján, ún. ülések megtartásával (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

A Szolgáltatás célja, hogy támogassa a résztvevő személyt (a továbbiakban: „Felhasználó”), hogy közelebb kerüljön saját belső világához, megértse belső működésének egyes mozzanatait és ezáltal személyes fejlődést érhessen el. A Szolgáltatás célja továbbá, hogy a Felhasználó és a Coach közötti előzetes megbeszélésen megállapodottak alapján a megjelölt területeken fejlődés történjen

A weboldalon keresztül minden látogatónak (Felhasználó) lehetősége van egy alkalommal bejelentkezni egy díjmentes 50 perces előzetes ún. pre-coaching beszélgetésre, melyre a „Book a free call” felületen az online form kitöltésével és elküldésével tud jelentkezni.

 1. A Megbízó

A Megbízott a Szolgáltatását mind jogi személyek, mind természetes személyek részére nyújtja (a továbbiakban: „Megbízó”). Amennyiben a Megbízó jogi személy, úgy a Megbízó köteles megjelölni a felhasználót („Felhasználót”), aki részére a Coach a Szolgáltatásait nyújtja. A Megbízó magánszemélyként csak a 18. életévét betöltött természetes személy lehet, akinek a cselekvőképessége korlátozva nincs

A Szolgáltatást 18 év alatti személyek nem vehetik igénybe. A Megbízottnak nem áll módjában a Felhasználó életkorát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó felel azért, hogy jogosult-e a Szolgáltatás igénybevételére vagy sem.

Az ÁSZF-ben rögzített szabályok kötelező erejűek a Megbízóra – illetve ha a Megbízó és a Szolgáltatás igénybevevője (Felhasználó) egymástól eltér, úgy a Felhasználóra is -, aki a szerződéses ajánlat elfogadásával, illetve a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és hogy azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Megbízó köteles a szükséges információk kellő időben való átadásával elősegíteni a Megbízott szerződéses tevékenységét, azzal, hogy amennyiben a Megbízó ezen információk átadását nem vagy késedelmesen teljesíti, úgy a Megbízottat az erre tekintettel bekövetkező késedelmes teljesítéséért felelősség nem terheli.

 1. A felek közötti jogviszony létrejötte, az egyedi (Megbízási) szerződés, az egyedi szerződés és az ÁSZF kapcsolata, felek együttműködése

A Megbízott és a Megbízó között megbízási (szolgáltatási) jogviszony jön létre. A Megbízott email-ben küldött ajánlatának a Megbízó általi írásbeli elfogadásával a felek között szerződés jön létre, az ott meghatározott tartalommal. A Megbízott ajánlata, illetve a felek szerződése elektronikusan kerül megküldésre és tárolásra, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközökön. Az ott külön nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF szabályait kell alkalmazni, amelynek megismerését és elfogadását a Megbízó, illetve a Felhasználó az ajánlat elfogadásával és a Szolgáltatás igénybevételével ismer el.

Az ajánlat elfogadása a Szolgáltatás típusától függően tartalmazza a Megbízó nevét, címét, e-mail címét, a Szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás (Szolgáltatási díj) adóval megnövelt teljes összegét, illetve szükség esetén a Szolgáltatási díj számlázásához szükséges adatokat.

Az ajánlat tartalmazza a Megbízott mindazon Szolgáltatásainak körét, amelynek teljesítésére a Megbízott kötelezettséget vállal. A Megbízott vagy a Felhasználó – választása szerint, illetve a felek megállapodása alapján – alkalmankénti (ülésenkénti) elszámolású vagy 6 alkalmat (ülést) tartalmazó szerződést köthet a Megbízóval.

Az ajánlat tartalmazza a szolgáltatás típusától függően a Szolgáltatások teljes díját, az esetleges díjváltoztatás lehetőségét és eseteit, amelytől eltérni – amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg – csak a szerződés módosításával lehetséges.

A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Megbízó esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl.: az előre fizetendő Szolgáltatási díj meg nem fizetésével);
 • a felek közös megegyezésével;
 • a Felek bármelyike 30 napos határidővel, írásban felmondhatja szerződést, amely esetben a Megbízott jogosult az általa addig elvégzett Szolgáltatások ellenértékére;
 • Amennyiben bármelyik fél a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit súlyosan megszegi, úgy a másik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal indoklás mellett, írásban felmondani (pl.: bármelyik fél a titoktartási kötelezettségét megszegi, amennyiben Megbíz fizetési kötelezettségét nem teljesíti, stb.).

Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az időpontokat a Megbízott (coach) és a Felhasználó(k) egyeztetik – legkésőbb a megelőző ülésen.

A Felhasználó(k) a megbeszélt időpontot legkésőbb 48 órával az időpont előtt mondhatják le térítésmentesen. Ebben az esetben a Szolgáltatás térítésmentesen lemondható, a befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Megbízott által a Megbízó felé 8 munkanapon belül vagy több alkalomra szóló megállapodás esetén, új időpontra átvihető.

Az adott ülés megkezdése előtt 48 órán belüli lemondás esetén vagy amennyiben az adott ülésen a Felhasználó(k) lemondás nélkül nem jelennek meg a kezdőidőponttól számított 15 percen belül:

 • a Megbízó köteles a Szolgáltatási díj megfizetésére, vagy
 • több alkalomra szóló megállapodás esetén, az adott ülés megtartottnak minősül, vagy
 • – előzetes kifizetés esetén – a Megbízott jogosult a Szolgáltatási díj megtartására, a Megbízott a díj-visszatérítésére nem köteles.

Amennyiben a Felhasználó rendkívüli akadályoztatás miatt időpontot változtat (baleset, hirtelen betegség, vis maior esemény) és a rendkívüli akadályoztatást igazolja a Megbízó felé, úgy a Megbízó új időpontot ajánlhat fel a Felhasználó részére az eredeti időpontot követő 30 napon belüli időtartamon belülre.

A Megbízott, illetve a Coach a megbeszélt időpontot legkésőbb 24 órával az időpont előtt mondhatja le, azzal, hogy lemondás esetén a Megbízott, illetve a Coach köteles 15 napon belüli időtartamon belül új időpontot ajánlani a Felhasználó részére vagy a befizetett Szolgáltatási díj 100%-a visszatérítendő a Megbízott által a Megbízó felé 8 munkanapon belül.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely ok miatt az adott ülés megtartásra nem kerül és a Megbízó jogosult – jelen ÁSZF szerint – újabb időpontra az adott ülés pótlására, úgy az legfeljebb az eredeti időpontot követő 30 napon belül használható fel. Amennyiben az adott ülés pótlása az eredeti időpontot követő 30 napon belül a Megbízottnak felróható ok miatt megtartásra nem kerül, úgy a Megbízó jogosult – amennyiben az előzetesen megfizetésre került – a Szolgáltatási díj megtartására.

A felek közötti jogviszony határozott időre, az adott jogviszonnyal érintett ülések megtartásáig, de legfeljebb 180 napra szóló határozott időre jönnek létre azzal, hogy a szerződés a határozott idő elteltét követően meghosszabbodása vagy határozatlan idejűvé alakulása kizárt.

Több alkalomra szóló és természetes személyekkel kötött szerződés esetén a Megbízó a szerződés aláírásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a Megbízott a Szolgáltatás teljesítését előzetesen kezdje meg, erre tekintettel a Szolgáltatási díj előre, egyösszegben esedékes és a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási/elállási jogát elveszíti.

 1. Jelentkezés visszaigazolása

A Megbízott részére megkereséseket a weblapon keresztül lehet megküldeni direkt e-mail vagy a „Jelentkezz az ingyenes beszélgetésre” opció alkalmazásával. A beérkezett megkereséseket a Megbízott megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja vagy a vonatkozó ajánlatát az érdeklődő részére megküldi. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett jelentkezést indoklás nélkül elutasítsa vagy a szerződéskötést az érdeklődővel megtagadja. Az elfogadott jelentkezések emailben kerülnek visszaigazolásra.

 1. Szolgáltatási díj

A Szolgáltatás teljesítése tekintetében a Megbízott emailben minden esetben külön árajánlatot küld, amelyet a Megbízó köteles visszaigazolni, ezután tekinthető az ajánlat a Megbízó által elfogadottnak. A 0. beszélgetés (50 perces, pre-coaching beszélgetés) minden új Megbízó esetén díjmentes.

A felek rögzítik, hogy a Megbízott köteles a Szolgáltatási díjat legkésőbb, az adott ülés megtartását vagy több alkalomra szóló megállapodás esetén, az első ülés megtartását megelőző 48 órán belül átutalással a Megbízó részére megfizetni. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltatási díj a jelen bekezdés szerint a Megbízott részére megfizetésre nem kerül, úgy a Megbízott nem köteles a szerződés, illetve jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásai nyújtására, illetve a felek közötti szerződés nem lép hatályba.

 1. A Megbízott jogai és kötelezettségei
 • A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett és a Megbízó által igénybevett Szolgáltatást az elérhető legmagasabb színvonalon, a szakma szabályainak és szabványainak a figyelembe vételével nyújtja.
 • A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Szolgáltatás nyújtása közben átadott információk, adatok, leírások és módszerek a szakma szabványainak figyelembe vételével és a jogszabályok figyelembe vételével a szakmára vonatkozó etikai szabályok teljes körű megtartásával kerülnek átadásra.
 • A Megbízott a 7.2. pont szerint részletezett információk átadásán túlmenően nem vállal kötelezettséget bármiféle eredmény bekövetkezésére, így az átadott információk, adatok és módszerek hasznosítása, alkalmazásának sikeressége semmilyen formában nem kérhető rajta számon.

Erre tekintettel a felek rögzítik, hogy a Megbízott a Szolgáltatás jellegéből adódóan a Szolgáltatással kapcsolatban eredményességi, alkalmazhatósági, kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási kötelezettséget nem vállal. .

 • A Megbízott Szolgáltatása nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak, továbbá megbízott jelen megbízási szerződés keretein belül nem jogosult az 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 103. § (1) alapján, orvosi gyakorlat-, egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat, illetve nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenység folytatására.
 • A Megbízott jogosult az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú megváltoztatására, amely módosításokat a Weboldalon közzé kell tennie a hatályba lépés időpontjával együtt.
 1. A Megbízó jogai és kötelezettségei
 • A Megbízó jogosult az általa megrendelt Szolgáltatást maga (természetes személy megbízók esetén) vagy a Felhasználó útján igénybe venni.
 • A Megbízó maga vagy a Felhasználó jogosult a Szolgáltatás nyújtása során megkapott információkat, adatokat és módszereket a saját önfejlesztési céljára felhasználni.
 • A Megbízó maga vagy a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás nyújtása során megkapott információkat, adatokat és módszereket továbbértékesíteni, azokat saját szellemi termékeként hivatkozni, illetve azokat bármely módon felhasználni.
 • A Megbízó köteles az általa megadott adataiban bekövetkező változást haladéktalanul a Megbízott tudomására hozni.
 1. Kártérítési felelősség kizárása

A Megbízott a Szolgáltatás teljessége tekintetében, illetve a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.innertruthconversations.com weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Megbízott tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megbízó felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

A weboldalon található, illetve a Megbízott által rendelkezésre bocsátott anyagok, ideértve az adott ülésen elhangzottakat kizárólag a Megbízott által nyújtott Szolgáltatással összefüggésben, a Megbízó saját céljaira használható fel. A weblapon található és a rendelkezésre bocsátott anyagok egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, egyéb művekhez való bármilyen felhasználása vagy idézése kizárólag a Megbízott engedélyével lehetséges, annak hiányában az jogsértő cselekményt valósít meg.

A felek külön rögzítik, hogy a Megbízó az ülések rögzítésére, többszörözésére, nyilvánosságra hozatalára, közzétételére nem jogosult, minden ilyen cselekedet jogsértő cselekményt valósít meg.

 1. Egyebek

A magánszemély (természetes személy) Megbízók tekintetében szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll fenn.

A szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díját, valamint a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges valamennyi eszköz, előfizetés, stb díját a Megbízott köteles viselni azzal, hogy annak összege a Megbízott saját hozzáférésein alapulnak, a Megbízó külön díjat ezekért nem számol fel.

A magánszemély Megbízók esetén a szerződés szerinti legrövidebb időtartam 1 ülés, illetve ezen Szolgáltatás ellenértéke.

A távollévők között kötött szerződés esetén a magánszemély Megbízót az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A magánszemély Megbízó a felmondási jogát a Szolgáltatás nyújtására megkötött szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, amennyiben a Szolgáltatás igénybevételét nem kezdte meg. Amennyiben a Megbízottnak visszafizetési kötelezettsége áll fenn, úgy azt a Megbízott legkésőbb a felmondásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül teljesíti, a magánszemély Megbízó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Ugyanakkor a Megbízó köteles a felmondás közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Megbízott számára megfizetni.

Több alkalomra szóló szerződés esetén ugyanakkor a magánszemély Megbízó nem gyakorolhatja a felmondási jogát a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, mivel a Megbízott a teljesítést a magánszemély Megbízó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, a Szolgáltatás nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül és a magánszemély Megbízó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A nem-magánszemély Megbízók esetében a felmondási szabályokat a felek között kötött szerződés állapítja meg.

 1. Az ÁSZF érvényessége és hatálya

A Szolgáltatás bárhonnan igénybe vehető, így a Megbízók területileg korlátozásra nem kerülnek. Az ÁSZF jelen verziója 2023. április 5. napjától hatályos.

A Megbízott a tevékenységi körében meghatározott Szolgáltatásait az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján nyújtja. Az ÁSZF hatálya kiterjed a teljes Szolgáltatásra, valamint annak a jövőbeni módosításaira is. A Megbízott a Szolgáltatás bármilyen jövőbeni bővítését vagy módosítását az ÁSZF szabályainak figyelembevételével végzi el.

A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket kiegészítse, vagy megváltoztassa. A Megbízott az ÁSZF szabályait minden módosítást követően egységes szerkezetbe foglalja, majd pedig annak a Megbízó számára történő megismerését folyamatosan biztosítja az interneten, a www.innertruthconversations.com weboldalon. 

 1. Záró rendelkezések

Amennyiben a Weboldal használata vagy a Szolgáltatások tekintetében bármilyen jogvita merül fel, úgy azt a felek közti jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben az ilyen erőfeszítések sikertelennek bizonyulnak, az esetleges jogvitára a magyar jogszabályokat kell alkalmazni, a jogviták elbírálására pedig a Megbízott székhelye szerinti illetékes magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Emellett a Felhasználó jogosult a békéltető testülethez fordulni. A Megbízott székhelye szerinti illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: Budapesti Békéltető Testület, 1253 Budapest, Pf.:10.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, magánszemély Megbízó tekintetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Változások követése

Változat  Módosítás dátuma  Érintett pontok  Módosítás tárgya 
v_01  2021. június 21.    új irat 
v_02  2023. április 5.  1; 12  cégregisztrációt és érvényességi dátumot érintő változások