WWW.INNERTRUTHCONVERSATIONS.COM
WEBOLDAL
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

(utolsó módosítás időpontja: 2023. április 5.)

 1. MIRŐL SZÓL EZ A TÁJÉKOZTATÓ, ILLETVE KI ÉS MELY JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN KEZELI SZEMÉLYES ADATAIMAT?

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) célja annak bemutatása, hogy Dara Bernadett egyéni vállalkozó, coaching szolgáltatás teljesítéséhez (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 68.); email cím: info@innertruthconversations.com; és ITC Wellbeing Ltd Dara Eszter cégigazgató, coaching szolgáltatás teljesítéséhez (székhely: Building 3 North London Business Park, Oakleigh Road South, London, Egyesült Királyság, N11 1GN; cégjegyzéki szám 14523614); a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint közös adatkezelők tulajdonában álló www.innertruthconversations.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) az Ön személyes adatait milyen elvek mentén kezeli.

Jelen tájékoztatóban érintett felhasználó (Érintett) az a természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő a weboldal használata és a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása céljából kezeli.

Kérem, hogy a Weboldal használata előtt a Tájékoztatót figyelmesen olvassa el.

Az Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos adatkezelés során teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó hatályos jogszabályokat, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.

Szellemi tulajdonjog – a weboldal tartalom használatának feltételei

A Weboldalon közzétett írásos tartalmak Dara Bernadett és Dara Eszter tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem alá esnek, azok bármilyen használata előzetes engedélyhez kötött. Más szerzőkre való hivatkozás esetén a szerzőt az adott forrásnál minden esetben feltüntetem.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A felhasználóktól különböző szolgáltatások eléréséhez különböző személyes adatokat kérünk, az adattakarékosság elvét figyelembe véve. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag a weboldalt meglátogató természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

A Weboldalon található szolgáltatások többségének igénybevétele nem kívánja meg az Ön előzetes azonosítását, így az Adatkezelő ezen szolgáltatások tekintetében Önre vonatkozó személyes adatot (a Weboldalon esetlegesen alkalmazott sütik kivételével) nem kezel.

Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a Weboldal használata során mégis személyes adatok kerülnek az Adatkezelő birtokába, így például olyankor, ha Ön igénybe veszi a Weboldalon található „Jelentkezz az ingyenes beszélgetésre” funkciót és kapcsolatba lép velünk.

Tételesen felsorolva a kezelt adatok köre a következők:

Név

Lakcím (csak számlázás során)

Email cím

Telefonszám

GYERMEKEK

A szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólnak, és 18 év alatti személyek nem vehetik igénybe azt. Kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket. Az Adatkezelőnek nem áll módjában az Érintett életkorát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett, illetve a felhasználó felel azért, hogy jogosult-e a szolgáltatás igénybevételére vagy sem.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
 • „Jelentkezz beszélgetésre” felület használata

Amennyiben Ön igénybe veszi a „Jelentkezz beszélgetésre” felületet, az Adatkezelő az Ön személyes adatait az Ön által igénybe venni kívánt ingyenes 50 perces coaching hívás megfelelő időpontjának és helyének egyeztetése érdekében kezeli a 2. fejezet alatti személyes adatokat.

Az adatkezelés a szerződés megkötését (coaching szolgáltatás) megelőző lépésekhez szükséges, az adatkezelés célja az Ön személyre szabott kiszolgálása, illetve az Ön kérésére árajánlat küldése, amely a későbbi esetleges szerződés vagy megrendelés alapjául szolgálhat.

 • Más kapcsolatfelvétel esetén

Abban az esetben, ha Ön a Weboldalon megadott e-mail elérhetőségen keresztül kapcsolatba lép velünk, személyes adatait az Adatkezelő annak érdekében kezeli, hogy az Ön által kért tájékoztatást megadhassa, illetve igény esetén az Ön kérésére árajánlatot küldjön, amely a későbbi esetleges szerződés vagy megrendelés alapjául szolgálhat.

Tételesen felsorolva a kezelt adatok köre a következők:

Név

Email cím

Üzenet tartalma

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
 • „Jelentkezz beszélgetésre” funkció használata esetén

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulása, mely hozzájárulását a Weboldal „Jelentkezz az ingyenes beszélgetésre” felületén az

Az Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam, annak tartalmát megértettem, ezzel összhangban pedig hozzájárulok személyes adataimnak az Adatkezelő általi kezeléséhez.” mondat melletti jelölőnégyzet együttes bejelölésével adhat meg.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá vagy hozzájárulását visszavonja, úgy előfordulhat, hogy a kért tájékoztatást nem fogjuk tudni Önnek megadni.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag addig kezeli,

 • amennyiben a szerződés (coaching szolgáltatás) létrejött, a szerződés hatálya alatt, illetve a számviteli törvény szerint a teljesítés évét követő 8 évig történik.
 • amennyiben a szerződés (coaching szolgáltatás) nem jött létre, vagyis a cél nem valósult meg, az adatokat az ajánlat lejártát követő év március 1.-ig kezeli az Adatkezelő.
 • amennyiben a szerződés (coaching szolgáltatás) nem jött létre és hozzájárulását visszavonja, úgy a visszavonást követő 15 napig, amikor is a személyes adatok törlése megtörténik.
 • Más módon történő megkeresés esetén

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, mely hozzájárulást ráutaló magatartással Ön oly módon adja meg részünkre, hogy minket a Weboldalon feltüntetett elérhetőségünkön megkeres.

Kérjük, hogy megkeresésében ne osszon meg velünk különleges (például egészségügyi) adatnak minősülő információkat, ugyanis az Adatkezelőnek nem áll módjában az Ön ilyen jellegű kérdéseinek a megválaszolása, illetőleg a kapcsolódó különleges adatok kezelése.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá vagy hozzájárulását visszavonja, úgy előfordulhat, hogy a kért tájékoztatást nem fogjuk tudni Önnek megadni.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag addig kezeli,

 • amennyiben a szerződés (coaching szolgáltatás) létrejött, a szerződés hatálya alatt, illetve a számviteli törvény szerint a teljesítés évét követő 8 évig történik.
 • amennyiben a szerződés (coaching szolgáltatás) nem jött létre, vagyis a cél nem valósult meg, az adatokat az ajánlat lejártát követő év március 1.-ig kezeli az Adatkezelő.
 • amennyiben a szerződés (coaching szolgáltatás) nem jött létre és hozzájárulását visszavonja, úgy a visszavonást követő 15 napig, amikor is a személyes adatok törlése megtörténik.
 1. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a fenti adatkezelések során egyes adatfeldolgozási tevékenységek elvégzéséhez (például a Weboldal működtetéséhez szükséges szerver tárhely, a rendszergazdai szolgáltatások biztosítására, email kapcsolattartás, könyvelés, elektronikus számla kiállítása, a coaching szolgáltatás online lebonyolításához) adatfeldolgozókat vehet igénybe. Jelenleg az Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat alkalmazza:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Kategória: webtárhely üzemeltető

Név: Microsoft Office 365 Business

Székhely (adat szerverek): Microsoft EMEA (Austria (Vienna), Finland (Helsinki), France (Paris, Marseille), Ireland (Dublin), Netherlands (Amsterdam)

Kategória: email és videó/hang meeting szolgáltató

Név: Billingo Technologies Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.

Billingo adatkezelési tájékoztató

Kategória: elektronikus számlázás

Név: QuickBooks And Tax Services Ltd. 

Székhely: 2 Byron Avenue, New Malden, Surrey, KT3 6EX, Egyesült Királyság 

QuickBooks adatkezelési tájékoztató 

Kategória: elektronikus számlázás 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatfeldolgozók fenti listájának szükség szerinti megváltoztatására, bővítésére azzal, hogy Ön az info@innertruthconversations.com email címen bármikor tájékoztatást kérhet az alkalmazott adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok egyéb harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. MELY JOGOK ILLETNEK MEG ENGEM SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?

Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint Ön jogosult arra, hogy:

 • megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni. Ennek körében többek között a következő információkról kaphat tájékoztatást: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés időtartama, a kezelt személyes adatok forrása, illetőleg az Ön azon joga, hogy valamely felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be (a jog részletes leírását a GDPR 15. cikke tartalmazza);
 • kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését (a jog részletes leírását a GDPR 16. cikke tartalmazza);
 • a GDPR-ban meghatározott esetekben (például, ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta vagy a személyes adatokra az adatkezelési cél megvalósítása érdekében nincs szükség) kérelmezze a személyes adatai törlését (a jog részletes leírását a GDPR 17. cikke tartalmazza);
 • a GDPR-ban meghatározott esetekben kérje a személyes adatai kezelésének a korlátozását. Az adatkezelés korlátozására Ön abban az esetben lehet jogosult, ha Ön vitatja az Adatkezelő birtokában levő személyes adatai pontosságát vagy a személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, illetőleg ha személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, és Ön törlés helyett az adatkezelés korlátozása mellett dönt. Ön ugyancsak jogosult arra, hogy adatainak korlátozását kérje, ha az Adatkezelőnek a személyes adataira már nincs szüksége, azonban Ön a kérdéses személyes adatokra jogi igénye érvényesítése vagy védekezés céljából mégis igényt tart. Abban az esetben, ha Ön a fentieknek megfelelően kérte személyes adatai korlátozását, az érintett adatok további kezelésére (azok tárolásán túl) csak a GDPR-ban meghatározott szűk körben van lehetőség (így például akkor, ha a korlátozással érintett személyes adatok valamely jogi igény érvényesítéséhez szükségesek) (a jog részletes leírását a GDPR 18. cikke tartalmazza);
 • az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása keretében az Adatkezelőtől kérje, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére vagy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jogosultságok Önt abban az esetben illetik meg, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy olyan szerződés teljesítésén alapul, amelyben Ön részes fél, mindkét esetben feltéve továbbá hogy az adatkezelés automatizált módon (például számítógépes rendszer felhasználásával) történik (a jog részletes leírását a GDPR 20. cikke tartalmazza).

Az Adatkezelő visszautasíthatja az Ön hozzáférésre vagy helyesbítésre vonatkozó kérését, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 • Az Adatkezelő nem kezeli a kérésben foglalt adatot.
 • A kérelmező nem biztosított elegendő információt ahhoz, hogy az Adatkezelő
 • meggyőződjön a kérelmező személyazonosságáról (ha például az Adatkezelőnek csak álnevesített vagy kódolt adathoz van hozzáférése). E körben az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtehet a kérelmező érintett személyazonossága megállapításának érdekében. Az Adatkezelő továbbíthatja a kérést és/vagy tovább irányíthatja az érintettet olyan személyhez, aki tud válaszolni a kérésére;
 • megtalálja a személyes adatot;
 • megállapítsa, hogy a személyes adat melyre a helyesbítési kérelem vonatkozik pontatlan, hiányos, félrevezető, vagy nem naprakész.
 • A hozzáférés megadásával kapcsolatos terhek és kiadások nem állnak arányban a kérelmező magánszférája sérelmének kockázatával.
 • Az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a hozzáférésre vonatkozó kérést anélkül, hogy ne közölne olyan személyes adatot, amely alapján a kérelmezőn kívül más személy is azonosítható.
 • Más adatkezelő oly módon kezeli a hozzáférési kérésre vonatkozó adatot, mely megakadályozza a hozzáférésre vonatkozó kérés teljesítését.
 • A hozzáférés teljesítése
 • bírósági határozatot sértene;
 • bizalmas üzleti információ közzétételét eredményezné; vagy
 • más jogszabály irányadó a kérdéses személyes adathoz való hozzáférésre.

Amennyiben fenti jogait gyakorolni kívánja, illetve ha a jelen tájékoztatóval, vagy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele merül fel forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Levelezési cím: 1065 Budapest Nagymező utca 68.

Email cím: info@innertruthconversations.com

 1. MILYEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIM VANNAK?

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az Adatkezelőhöz a weblapon megadott elérhetőség valamelyikén
 • bármely felügyeleti hatóságnál (például Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • bírósághoz fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megsértése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosag.hu

Annak érdekében, hogy az adatkezelést érintő esetleges problémái és észrevételei a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldásra kerüljenek, javasoljuk, hogy először mindenképpen hozzánk forduljon bármilyen adatkezelési tárgyú megkeresésével.

 1. MILYEN SÜTIKET (COOKIE-KAT) HASZNÁL A WEBOLDAL? AUTOMATIKUS ADATKEZELÉS

A Weboldalon a jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében sütiket használunk. A Weboldal Ön által történő első meglátogatása során a megjelenő párbeszédablakban (a továbbiakban: „Süti Panel”) Önnek lehetősége van a Weboldalon alkalmazott sütik áttekintésére és testre szabására („Beállítások” gomb), engedélyezésére („Elfogadom” gomb) vagy tiltására („Nem fogadom el” gomb).

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik akkor is engedélyezésre kerülnek, ha Ön a Süti Panelen a „Nem fogadom el” lehetőséget választja.

A sütikkel kapcsolatos beállításait Ön bármikor módosíthatja a Weboldal alján elhelyezett „Süti beállítások” gombra kattintással.

A Weblapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia. A Weblapon történő böngészés során tehát kizárólag a fentiekben rögzített technikai adatok – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je, látogatás időpontja – kerülnek statisztikai célból rögzítésre. Ezen adatok, a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések, így különösen:

 • a Google Analytics által elhelyezett cookie célja az oldal látogatásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtés
 1. EGYEBEK
 • Biztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 • Külső szolgáltatók adatkezelése a Weblapon

Külső szolgáltató: az Adatkezelő a Weblap üzemeltetéséhez vagy az ott nyújtott szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vehet harmadik fél szolgáltató partnereket, akik számára a Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weblaphoz a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó eszközén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi használat során olvasnak vissza. Ha az eszköz visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül a Felhasználókról és azok felhasználói aktivitásairól adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC, mailchimp, automate.io, Outreach, expandi.io

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal ezen weboldalak vagy más alkalmazások adatvédelmi szabályaiért. irányelveiért, gyakorlatáért és tartalmáért. A Felhasználóknak mindig saját maguknak ellenőrizniük kell az általuk látogatott webhelyek vagy letöltött alkalmazások adatvédelmi közleményeit.

A Weboldal és az Applikáció is magában foglal olyan közösségi médiás funkciókat (pl.: például a Facebook Like és a widgeteket, például a Facebook Megosztás). A közösségi médiás funkciókat és widgeteket egy harmadik fél vagy közvetlenül a weboldal tárolja és a Felhasználók ezzel kapcsolatos adatait az azokat biztosító cégek Adatvédelmi Irányelvei szabályozzák.

 • Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, s közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 • Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az érintett azonosítását követően emailben juttatja el a kezelt személyes adatokat és az információkat. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal (60 nappal) meghosszabbítható.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Változások követése

Változat  Módosítás dátuma  Érintett pontok  Módosítás tárgya 
v_01  2021. június 21.    új irat 
v_02  2023. Április 5.  1; 5  cégregisztrációt és számlázó programot érintő változások